Παύση λειτουργίας εταιρειών ΘΥΡΕΟΣ και ACCESS PAYMENTS

Ανακοινώνεται ότι λόγω της γενομένης δυνάμει των υπαριθμ. 386/4/31.3.2021 και 386/1/31.3.2021 αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος της 31.3.2021, οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εταιρειών με την επωνυμία:

α) «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 56 και με αρ. ΓΕΜΗ: 001871101000 και

β) «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 56 και με αρ. ΓΕΜΗ: 114516201000

παύει η λειτουργία τους καθώς και όλες οι εργασίες τους και οι εταιρείες αυτές τίθενται σε ειδική εκκαθάριση.

Οι πιστωτές θα ικανοποιηθούν μετά την τήρηση των νομίμων διαδικασιών, αφού δηλαδή προηγηθεί πρόσκληση του ειδικού εκκαθαριστή για αναγγελία των απαιτήσεων και υπό τον όρο ότι αυτές θα επαληθευθούν. Σχετική πρόσκληση προς αναγγελία θα δημοσιευθεί κατά νόμο.

Αθήνα, 31.3.2021
Ο ειδικός εκκαθαριστής
Σωτήριος Η. Βασιλόπουλος