Έκθεση επαλήθευσης Θυρεός – Ανακοίνωση

Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Με την υπ’ αριθμ. 386/4/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το εν λόγω ανταλλακτήριο συναλλάγματος τέθηκε σε «ειδική εκκαθάριση», σύμφωνα με τα άρθρα 19, 153 και 145 του ν. 4261/2014 και το Κεφάλαιο V της ΠΔ/ΤΕ 2541/2004. Ο Σωτήριος Βασιλόπουλος του Ηλία ως ειδικός εκκαθαριστής του ως άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, που διορίστηκε με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος 386/5/31-3-2021 (ΦΕΚ Β΄ 1259/31-3-2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

ότι κατήρτισε και υπέβαλε στην Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την ΤτΕ χρηματοδοτικών ιδρυμάτων (180/3/22.2.2016 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ΦΕΚ Β΄ 717/17.03.2016), έκθεση για την επαλήθευση των απαιτήσεων κατά του ως άνω χρηματοδοτικού ιδρύματος, οι οποίες αναγγέλθηκαν μετά τη σχετική δημόσια πρόσκληση του ειδικού εκκαθαριστή.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του «κανονισμού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων και εποπτευόμενων από την Τράπεζα της Ελλάδος χρηματοδοτικών ιδρυμάτων», αντιρρήσεις κατά των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν, υποβάλλονται εγγράφως προς τον ειδικό εκκαθαριστή, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10.9.2021.
Αντίγραφο της παραπάνω έκθεσης δικαιούται να λάβει κάθε πιστωτής, με δικά του έξοδα, από τον ειδικό εκκαθαριστή στη διεύθυνση: Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, τηλ. 2111828570, ΤΚ 11528 ή/και Μαυροκορδάτου 9, Αθήνα, ΤΚ 10678, ιστοσελίδα: www.thireos.gr.

Αθήνα, 27.8.2021

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής
Σωτήριος Η. Βασιλόπουλος

Έκθεση επαλήθευσης Access Payment – Ανακοίνωση

Υποβολή έκθεσης επαλήθευσης αναγγελθεισών απαιτήσεων κατά του υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Με την υπ’ αριθμ. 386/1/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ […]

Ανακοίνωση εκποίησης οχημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τα υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικά ιδρύματα επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», η άδεια των οποίων ανακλήθηκε δυνάμει της υπαριθμ. 386/31.3.2021 απόφασης της ΕΠΑΘ της ΤτΕ ανακοινώνουν ότι προβαίνουν σε εκποίηση των κάτωθι μεταφορικών μέσων: Μεταχειρισμένο επιβατηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης […]

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ΘΥΡΕΟΣ»

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση Με την υπ’ αριθμ. 386/4/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του χρηματοδοτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το εν λόγω […]

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ACCESS PAYMENT»

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση Με την υπ’ αριθμ. 386/1/31-3-2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ B΄ 1259/31-3-2021), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» […]

Παύση λειτουργίας εταιρειών ΘΥΡΕΟΣ και ACCESS PAYMENTS

Ανακοινώνεται ότι λόγω της γενομένης δυνάμει των υπαριθμ. 386/4/31.3.2021 και 386/1/31.3.2021 αποφάσεων της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ.) της Τράπεζας της Ελλάδος της 31.3.2021, οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των εταιρειών με την επωνυμία: α) «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 56 και με αρ. ΓΕΜΗ: 001871101000 και […]

Ανάκληση άδειας και διορισμός ειδικού εκκαθαριστή

1 Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του ιδρύματος πληρωμών με την επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και θέση αυτού σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4537/2018 και τα άρθρα 19 και 153 του ν. 4261/2014.2 Διορισμός ειδικού εκκαθαριστή του υπό ειδική εκκαθάριση ιδρύματος πληρωμών «ACCESSPAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ […]