Ανακοίνωση εκποίησης οχημάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικά ιδρύματα επωνυμία «ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και «ΘΥΡΕΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ», η άδεια των οποίων ανακλήθηκε δυνάμει της υπαριθμ. 386/31.3.2021 απόφασης της ΕΠΑΘ της ΤτΕ ανακοινώνουν ότι προβαίνουν σε εκποίηση των κάτωθι μεταφορικών μέσων:

 • Μεταχειρισμένο επιβατηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μάρκας Peugeot 207, 1.4 κυβικών εκατοστών, ημ. 1ης αδείας 4/2008, χρώματος ασημί, (ΟΧΗΜΑ Α΄), διανυθέντα χλμ. 157.387, ιδιοκτησία ΘΥΡΕΟΣ ΑΕ. Τιμή πρώτης προσφοράς: 1.750 €. Ευρίσκεται Αθήνα.
 • Μεταχειρισμένο επιβατηγό όχημα ιδιωτικής χρήσης μάρκας Peugeot 207, 1.4 κυβικών εκατοστών, ημ. 1η αδείας 4/2012, χρώματος μπλε, (ΟΧΗΜΑ Β΄), διανυθέντα χλμ. 186.069, ιδιοκτησίας ACCESS PAYMENTS AE. Τιμή πρώτης προσφοράς: 3.250 €. Ευρίσκεται Αθήνα.
 • Μεταχειρισμένο δίκυκλο, ιδιωτικής χρήσης μάρκας Honda SH, τύπος 150, 150 κυβικών εκατοστών, ημ. 1η αδείας 3/2006, (ΟΧΗΜΑ Γ΄), ιδιοκτησία ΘΥΡΕΟΣ ΑΕ. Τιμή πρώτης προσφοράς: 1.200 € – Ευρίσκεται Θεσσαλονίκη. Από το καταβλητέο τίμημα θα αφαιρεθούν 300 € για απαραίτητες εργασίες service, εφόσον προσκομιστεί τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών στο όνομα της πωλήτριας εταιρείας.

Τα παραπάνω οχήματα θα πωληθούν με τη διαδικασία συλλογής και αξιολόγησης προσφορών με κριτήριο τη συμφερότερη οικονομική προσφορά.

Οδηγίες υποβολής προσφορών:

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές, οι οποίες θα απευθύνονται προς τον ειδικό εκκαθαριστή των παραπάνω χρηματοδοτικών ιδρυμάτων το αργότερο μέχρι 4.6.2021.
 • Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικώς μέσω email στο email του ειδικού εκκαθαριστή: sotiris@vasilopouloslaw.eu ή σε κλειστό φάκελο, στα γραφεία της εταιρείας Βασιλίσσης Σοφίας 60, Αθήνα, 6ος όροφος, ΤΚ 11528.
 • Η προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ΑΔΤ (και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, του νομίμου εκπροσώπου), την προσφερόμενη τιμή και το όχημα για το οποίο εκδηλώνεται το ενδιαφέρον.
 • Η προσφορά θα πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει την παραπάνω τεθείσα τιμή έναρξης.

Διευκρινίσεις:

 • Τα οχήματα φυλάσσονται σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.
 • Οι υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείες και ο ειδικός εκκαθαριστής ουδεμία ευθύνη φέρουν για την πραγματική κατάσταση των παραπάνω οχημάτων, οι δε αγοραστές τα αγοράζουν στην κατάσταση, στην οποία ευρίσκονται.
 • Την επόμενη της υποβολής προσφοράς, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να καταβάλλει το σύνολο του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί. Εναλλακτικά, θα πρέπει να προσκομίσει τραπεζική επιταγή εις διαταγή της πωλήτριας εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν καταβάλλει το τίμημα με τον παραπάνω τρόπο εμπρόθεσμα, θα καλείται ο επόμενος στη σειρά πλειοδότης.
 • Τα κόστη ασφάλισης, μεταφοράς και παράδοσης των οχημάτων βαραίνουν τους αγοραστές.
 • Η παραπάνω διαδικασία δεν συνιστά διαγωνισμό αλλά εκποίηση με συλλογή προσφορών. Τα υπό ειδική εκκαθάριση χρηματοδοτικά ιδρύματα, δικαιούνται να ματαιώσουν την παραπάνω διαδικασία ή να μεταβάλλουν τους παραπάνω όρους.

Αθήνα, 2.6.2021

Ο ειδικός εκκαθαριστής